Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας (εφεξής Ε.Δ.κ.Β.) αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να προστατεύονται τα πληροφοριακά/προσωπικά δεδομένα («Προσωπικά Δεδομένα») των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου και της πλατφόρμας καταγραφής εμπειριών και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των πληροφοριακών δεδομένων.

Υποβάλλοντας οποιοδήποτε πληροφοριακό δεδομένο στο δικτυακό τόπο menowmetoo.gr (εφεξής δικτυακός τόπος), αποδέχεσθε την πολιτική προστασίας δεδομένων που περιγράφεται στη φόρμα καταγραφής εμπειριών και στην παρούσα ενότητα. Η παρούσα πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι απολύτως συμβατή με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την οικεία Ελληνική Νομοθεσία («νομοθεσία»).

Επισημαίνεται ότι ως Προσωπικά Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται από την οικεία νομοθεσία μόνο εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν ένα προσδιορισμένο ή – επί τη βάσει κάποιων χαρακτηριστικών – προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων) όπως είναι ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.ά. Ως ταυτοποιήσιμο ορίζεται το φυσικό πρόσωπο εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (διεύθυνση ΙΡ, e-mail κλπ.) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του. Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η αναγωγή σε προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Ο επισκέπτης του ιστοχώρου μας που θα καταγράψει στην πλατφόρμα την εμπειρία του οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των προσωπικών του πληροφοριών που αναφέρονται ειδικά στη φόρμα καταγραφής εμπειριών σε κάθε ενότητα καθώς και στο παρόν, εφόσον δε, εξακολουθεί να κάνει χρήση, σημαίνει ότι τους αποδέχεται και συγκατατίθεται στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από το Ε.Δ.κ.Β.

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το Ε.Δ.κ.Β., email: info@antiviolence-net.eu Τηλέφωνο: 2109225491

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο, την χρήση της φόρμας και την καταγραφή της εμπειρίας σας δεν είστε υποχρεωμένες/οι να μας παρέχετε προσωπικές σας πληροφορίες. Οι μοναδικές περιπτώσεις όπου σας ζητούμε προσωπικά σας στοιχεία (e-mail ή/και τηλέφωνο), εφόσον επιθυμείτε να καταγραφούν, είναι με σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή/και να σας φέρουμε σε επαφή π.χ. με θύματα του ίδιου δράστη, μόνο εφόσον δώσετε εκ νέου και ρητά τη συγκατάθεσή σας προς τούτο.

Η εμπειρία σας θα αναρτάται στην πλατφόρμα απολύτως ανωνυμοποιημένη όσον αφορά τόσο τα δικά σας στοιχεία, όσο και τα στοιχεία του δράστη και θα καταγράφεται περιγραφικά απλώς το πλαίσιο στο οποίο έλαβε χώρα (π.χ. οικογένεια, εκπαιδευτική δομή κλπ).

Η νομική βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η συγκατάθεση  σας κατά τη χρήση της φόρμας καταγραφής.

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή/και χρηστών των υπηρεσιών του ιστοχώρου μας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες. Το Ε.Δ.κ.Β. δεν θα κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο και δεν θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε συνεργασία με αυτόν, εκτός αν υπάρχει η σαφής συναίνεσή σας. Ωστόσο, μπορεί να διαθέσει τα Δεδομένα στους υπευθύνους επεξεργασίας -αρμοδίους/εντεταλμένους υπαλλήλους & στελέχη του Ε.Δ.κ.Β., σε κάθε περίπτωση όμως θα γνωρίζει και θα λαμβάνει διαβεβαιώσεις ότι τα παραπάνω πρόσωπα θα προστατεύουν τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες του Ιστοχώρου ή/και χρήστες των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και μετά διαγράφονται.

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και επισκεπτών του ιστοχώρου μας χρησιμοποιούμε μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών. Το Ε.Δ.κ.Β. υλοποιεί πολιτική προστασίας που αποσκοπεί στη διαφύλαξη των Προσωπικών Δεδομένων σας από μη επιτρεπόμενη ή μη κατάλληλη χρήση τους και θα εξετάζει περιοδικά την καταλληλότητα και επάρκεια της πολιτικής προστασίας δεδομένων.

Όσον αφορά την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, έχετε τα δικαιώματα που προβλέπονται στη νομοθεσία (δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα φορητότητας, δικαίωμα εναντίωσης) και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών του ΓΚΠΔ, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ε.Δ.κ.Β. εγγράφως μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: info@antiviolence-net.eu. Επιπλέον εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας που το Ε.Δ.κ.Β. συλλέγει και επεξεργάζεται, μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: info@antiviolence-net.eu. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε ή διαγράψετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από το αρχείο μας, θα πρέπει να ενημερώσετε το Ε.Δ.κ.Β. εγγράφως διατυπώνοντας με σαφήνεια την επιθυμητή αλλαγή ή διαγραφή. Είναι πιθανόν, ενόψει αυτής της επικοινωνίας σας, το E.Δ.κ.Β. να επικοινωνήσει μαζί σας για να επιβεβαιώσει το αίτημά σας για αλλαγή ή διαγραφή των δεδομένων σας.

Το Ε.Δ.κ.Β. έχει το δικαίωμα να αλλάξει αυτήν την πολιτική προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε αλλαγή αυτής της πολιτικής προστασίας δεδομένων θα καταχωρηθεί σ’ αυτήν την ιστοσελίδα. Η αδιάλειπτη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου από εσάς εκλαμβάνεται ως αποδοχή οποιασδήποτε αλλαγής στην πολιτική προστασίας δεδομένων