Γυναίκα, όταν ήμουν 14-15 ετών…

Διαδικτυακό bulling όπως και λεκτικό