Γυναίκα, όταν ήμουν 20 ετών…

Η εμπειρία που θέλω να καταθέσω είναι η ακόλουθη: Μη συναινετική σεξουαλική πράξη στο πλαίσιο νεανικής σχέσης